DISCLAIMER

Frederic Debusschere (“chocolala” of “wij”) verleent u hierbij toegang tot www.chocolala.be (“de Web Site”). Door deze Web Site te bezoeken en/of de op of via deze Web Site aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met het van toepassing zijn van deze disclaimer. Chocolala publiceert op deze Web Site informatie, teksten, afbeeldingen en andere materialen. Wij behouden ons daarbij het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De beeldmerken, ontwerpen en logo’s getoond op deze Web Site zijn de geregistreerde en niet geregistreerde merken van Federick Debusschere. Wij behouden ons alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot deze merken en alle op of via deze Web Site aangeboden informatie voor. Het is niet toegestaan deze te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Frederick Debusschere. De informatie op deze Web Site is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Hoewel wij  zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen en onderhouden van deze Web Site en daarbij gebruik maken van bronnen die betrouwbaar worden geacht, is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Wij kunnen niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Frederick Debusschere wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het ongestoord gebruik van deze Web Site dan ook uitdrukkelijk van de hand. De informatie op de Web Site is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Web Site. In het bijzonder zijn alle prijzen op de Web Site onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Wanneer de Web Site links naar web sites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze web sites aangeboden producten of diensten door Frederick Debusschere worden aanbevolen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van web sites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze Web Site. Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Op deze Web Site en de disclaimer is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in België.